Fire and Grit: Watch

 

Here’s a list of all the speakers. Click on their profile photo to be taken to their Fire & Grit Plenary Talk.

Stephanie Mills William Kittredge Barry Lopez
Rick Bass Peter Matthiessen John Elder
Bill McKibben Ann Zwinger Wendell Berry
Robert Hass Greg Watson Gary Nabhan
Scott Russell Sanders T.H. Watkins Richard Nelson
William Wade Jr. Bruce Babbitt    

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 

Rick Bass 
  
  Back to Top

 


 
 
 
 
 

Bill McKibben
 
  

  Back to Top


 
 
 
 
 

Ann Zwinger

  Back to Top


 
 
 
 
 

TH Watkins

  Back to Top


 
 
 
 
 

Greg Watson

  Back to Top


 
 
 
 
 

Richard Nelson

  Back to Top


 
 
 
 
 

Barry Lopez

  Back to Top


 
 
 
 
 

Robert Hass

  Back to Top


 
 
 
 
 

Peter Matthiessen

  Back to Top


 
 
 
 
 

William Kittredge

  Back to Top


 
 
 
 
 

William Wade Jr.

  Back to Top


 
 
 
 
 

Scott Russell Sanders

  Back to Top


 
 
 
 
 

Gary Paul Nabhan

  Back to Top


 
 
 
 
 

Stephanie Mills

  Back to Top


 
 
 
 
 

John Elder

  Back to Top


 
 
 
 
 

Wendell Berry

  Back to Top


 
 
 
 
 

Bruce Babbitt

  Back to Top